تدریس ریاضیات

فرصت استثنایی

تدریس ریاضیات برای تمامی مقاطع تحصیلی

ریاضیات دانشگاه        ریاضیات پایه:  دبستان/راهنمایی/متوسطه 
ریاضی 1(تمامی رشته های دانشگاهی)ریاضیات متوسطه 
ریاضی2(تمامی رشته های دانشگاهی)ریاضیات پیش دانشگاهی
ریاضی تخصصیآمارومدل سازی
ریاضی مهندسیریاضیات گسسته
آمارواحتمالات مهندسیجبرواحتمال
ریاضی پیشهندسه 1 و2
معادلات دیفرانسیلهندسه تحلیلی

مدرس :دکتررضاملامحمد                  100%تضمینی

بصورت کنکوری وتقویتی

آمادگی100%برای امتحانات پایان ترم وکنکور