اعطای نمایندگی

اعطای نمایندگی مجتمع آموزشی نیکان به کل کشور،، آموزش دوره های تخصصی ماساژ، آتش نشانی، بورس، بهداشت، ایمنی، MBAو…