آموزشگاه آتش نشانی

آموزشگاه آتش نشانی. آموزش دوره های آتش نشان، سرآتش نشان، ایمنی، امداد ونجات، تزریقات وپانسمان، کمک های اولیه، باارائه مدرک رسمی ازسازمان فنی و حرفه ای. آموزشگاه آتش نشانی نیکان واکسفورد انگلستان