موسسه نیکان

مرکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد ایران

اسامی اعضای هیئت علمی وپیوسته موسسه نیکان :

1-دکتر سمیه مجیدزاده دلت آبادی (دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)

2-دکتر آرش انصاری(مدیریت منابع انسانی)

3-دکترفرزاد صمصامی(مدیریت استراتژیک)

4-جناب آقای بهمن ملک آرا(فوق لیسانس مدیریت)

5-سرکارخانم روزیتا مصطفی پور(فوق لیسانس برنامه ریزی درسی)

6- بهنام یارمحمدی (کارشناس ارشد حقوق خصوصی)

جست‌وجو