موسسه نیکان

مرکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد ایران

باسلام ودعای خیر

باتوجه اینکه مرکز آموزشی نیکان دارای مجوز رسمی ازسازمان ملی استاندارد ایران آموزش وپرورش سازمان فنی وحرفه ای وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور میباشد ودرحوزه فناوری وit وآموزش مجازی وازراه دور فعالیت مینماید وبسته های آموزشی ازراه دور را به مخاطبان ارسال نموده وبعدازیک دوره موقت گواهی پایان دوره کوتاه مدت ساعتی 15 ساعته و… ارائه مینماید لذا باتوجه به توصیه مقام معظم رهبری درخصوص توسعه وترویج آموزش های مجازی درکشور مرکز آموزشی نیکان درصدد این میباشد

این موسسه دراستان آذربایجان غربی میباشد کلانشهر ارومیه وبا 4شعبه درارومیه درحال فعالیت بوده ودرسال 1396 ازطرف ریاست جمهوری وسازمان ملی استاندارد ایران واحد نمونه آموزشی برگزیده گردید.

منطقهآدرس دفنر مرکزی واقع در فلکه خیام ساختما پاسارگاد میباشد و04432233724و 04432252789و 09228664790 شماره تلفن های تماس این مرکز آموزشی

جست‌وجو